"KTO JEST KIM..."
Szukaj:
Zaawansowane
Pogoda
Fora Wątki Nowy wątek Podgląd do wydruku
Start > LAF > Wątek
STATUT LAF - dyskusja
przez Ania - lotniczapolska.pl 18-12-2010 - 18:14:23
 
Moja propozycja stworzenia oddzielnego forum dla LAF została pozostawiona bez echa. Szkoda, zwłaszcza, że zbliża się walne zgromadzenie i wnioski płynące z dyskusji tam prowadzonej mogłyby "zrobić" wiele dobrego.

Mimo, iż przewodniczący Federacji grozi mi sądem za wypowiedzi użytkowników tego forum, mimo, iż nie chce spotkać się ze mną i na żywo wyjaśnić swoich racji i wysłuchać moich dopóki nie zmienię formuły forum, ja w dobrej wierze zamieszczam poniżej analizę statutu LAF. Wierzę, że do Federacji należy wielu ludzi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego dla naszego środowiska i ktoś z nich przeczyta moje uwagi, wątpliwości, weźmie je za "dobrą monetę", przeanalizuje i przynajmniej spróbuje wziąć je pod uwagę.


STATUT LOTNICZEJ AMATORSKIEJ FEDERACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1.
Wychodząc na przeciw potrzebom amatorskiego lotnictwa lekkiego, z inicjatywy Stowarzyszeń Lotniczych, tworzymy związek pod nazwą Lotnicza Amatorska Federacja Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej Federacją, w skrócie LAF RP.

& 2.
Federacja jest ogólnopolską strukturą, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.

& 3.
Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami RP.

& 4.
Siedzibą Federacji jest Borne Sulinowo.

& 5.
Federacja może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym charakterze.

& 6.
Federacja posługuje się własnym logo i odznaką, a także pieczęcią o wzorze ustalonym przez władze Federacji i zastrzeżonym prawnie, na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

& 7.
Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników. ROZDZIAŁ V, § 36, PKT 9 „CZŁONKOWIE ZARZĄDU, RAD I KOMISJI MOGĄ BYĆ OPŁACANI Z KASY FEDERACJI.” – PŁACIMY ZATEM TYLKO ZATRUDNIONYM DYREKTOROM I PRACOWNIKOM BIURA, A SAMI PRACUJEMY SPOŁECZNIE, CZY TEŻ ZOSTAWIAMY SOBIE PRAWO DO POBIERANIA „WYNAGRODZENIA” Z KASY LAF? PROBLEMEM NIE JEST FAKT, IŻ CHOCIAŻBY ZARZĄD TRAKTUJE KIEROWANIE FEREDECJĄ JAK PRACĘ I POŚWIĘCA SIĘ JEJ CAŁKOWICIE, A ZATEM BIERZE ZA TO WYNAGRODZENIE. PROBLEMEM JEST BRAK SZCZEROŚCI W TEJ KWESTII W ZAPISACH W STATUCIE.

& 8.
Federacja jest organizacją społeczną, posiadająca osobowość prawną i działającą z upoważnienia na rzecz i w interesie sfederowanych Stowarzyszeń, Towarzystw, Klubów i ich członków.
1. Władze Federacji kierują się zasadą:
- zaufania do członków Federacji;
- upraszczania procedur, przejrzystości przepisów i regulaminów;
- tworzenia i wdrażania mechanizmów przyczyniających się do rozwoju lotnictwa lekkiego i amatorskiego.

ROZDZIAŁ II.

CELE FEDERACJI I SPOSÓB ICH REALIZACJI

& 9.
Do celów Federacji należy:
1. Działanie na rzecz promowania lotnictwa amatorskiego, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników i konstruktorów sprzętu latającego;
2. Wypracowanie zasad współdziałania lotnictwa amatorskiego z nadzorem państwowym.;
3. Działanie na rzecz aktualizacji i modyfikacji Prawa Lotniczego i aktów wykonawczych stosownie do potrzeb lotnictwa amatorskiego;
4. Działanie na rzecz promowania lotniczych przedsiębiorstw krajowych obsługujących lotnictwo lekkie i ich rozwój;
5. Tworzenie kadry składającej się z techników, instruktorów, egzaminatorów, będącej profesjonalnym zapleczem organizacji;
6. Organizowanie szkoleń teoretycznych i praktycznych wraz z egzaminami do licencji amatorskiej lub świadectwa kwalifikacji;
7. Propagowanie lotnictwa wśród dzieci i młodzieży;
8. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerskimi organizacjami zagranicznymi;
9. Stworzenie warunków do prowadzenia społecznego nadzoru formalnego nad konstrukcjami lotniczymi w trakcie ich budowy i eksploatacji
10. Zdobywanie środków finansowych i materiałowych na cele statutowe, oraz tworzenie funduszy celowych.
11. Stworzenie i rozwijanie sportowej reprezentacji amatorskiego lotnictwa lekkiego.
12. Czuwanie nad bezpieczeństwem lotnictwa amatorskiego.

& 10.
Sposób realizacji celów określonych w & 9:
1. Organizowanie spotkań, szkoleń i prelekcji, pokazów lotniczych i modelarskich, wydawanie literatury fachowej i periodyków, udostępnianie nieodpłatnie wiedzy i technologii wykorzystywanej w lotnictwie lekkim. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami związanymi z lotnictwem w celu pogłębiania i aktualizacji wiedzy fachowej.
2. Opracowanie i stosowanie zasad i regulaminów szkolenia, doskonalenia, nadzoru i kontroli zgodnych z przepisami Prawa Lotniczego i unijnymi dyrektywami.
3. Stworzenie odpowiedniej komisji w ramach Federacji i lobbowanie swoich racji Parlamencie i odpowiednich ministerstwach.
4. Organizowanie wystaw i prowadzenie rankingu krajowych producentów sprzętu lotniczego, zamieszczanie informacji o tym sprzęcie w swoich wydawnictwach i preferowanie polskiego sprzętu w szkołach latania działających w ramach Federacji.
5. Organizowanie kursów i szkoleń korzystając z pomocy podobnych organizacji zagranicznych o większym dorobku i doświadczeniu.
6. Tworzenie modelarni i kół zainteresowań, organizowanie pokazów i zawodów modelarskich, prelekcje w szkołach.
7. Nawiązanie ścisłej współpracy z podobnymi organizacjami polskimi i zagranicznymi w celu korzystania z doświadczenia i zaleceń, jak również organizowania wspólnych przedsięwzięć i imprez.
8. Pozyskanie fachowców z polskich lotniczych środowisk, praktyków mających na swym koncie samodzielne konstrukcje lotnicze. Stworzenie formalno – prawnych podstaw działania nadzoru społecznego.
9. Pozyskiwanie sponsorów, organizowanie wystaw, odpłatnych kursów, prowadzenie własnego wydawnictwa, starania o subwencje i dopłaty.
10. Powołanie i wyszkolenie kadry trenerskiej. Organizowanie obozów sprawnościowych i treningowych. Organizowanie zawodów i uczestnictwo w lotniczych, międzynarodowych zawodach sportowych.
11. Szkolenia i seminaria na temat bezpieczeństwa, opracowywanie statystyki i publikacja przyczyn wypadków lotniczych.

ROZDZIAŁ III.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

& 11.
Federacja może zrzeszać członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

& 12.
1. Członkiem zwyczajnym może być towarzystwo, stowarzyszenie krajowe, klub lub inny podmiot z osobowością prawną, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zobowiąże się do przestrzegania statutu.
a. Członek zwyczajny Federacji jest reprezentowany przez nie mniej niż dwie, pisemnie upoważnione do tego osoby, które mają prawo reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny. §22 PKT 3 CZŁONEK ZWYCZAJNY MOŻE BYĆ REPREZENTOWANY PRZEZ DWÓCH DELEGATÓW. NA WALNYM ZEBRANIU WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO.” JEST REPREZENTOWANY PRZEZ NIE MNIEJ NIŻ DWÓCH, MOŻE BYĆ PRZEZ DWÓCH, NA WALNYM MUSI BYĆ CO NAJMNIEJ JEDEN – CZYLI PRZEZ ILU MUSI?
b. Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji.
c. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji Zarząd powinien uzasadnić pisemnie.
d. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego zebrania walnego Rady Krajowej.

& 13.
1. Członkami Federacji mogą być również osoby fizyczne: czynni lotnicy, mechanicy lotniczy, wykładowcy, egzaminatorzy i instruktorzy lotnictwa sportowo – turystycznego i rekreacyjnego, sędziowie i trenerzy.
2. Wszystkich członków fizycznych Federacji na Walnym Zebraniu reprezentuje dwóch delegatów. ROZUMIEM, ŻE CZŁONKOWIE FIZYCZNI, TO CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI. I TAK, CZŁONEK ZWYCZAJNY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ NIE MNIEJ NIŻ 2 OSOBY, ZAŚ WSZYSTKICH CZŁONKÓW FIZYCZNYCH REPREZENTUJE 2 DELEGATÓW, CZYLI TOWARZYSTWA JAKO CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI MAJĄ 2 REPREZENTANTÓW, A WSZYSCY CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI BĘDĄCY ZARAZEM CZŁONKAMI FIZYCZNYMI MAJĄ TYLKO 2 PRZEDSTAWICIELI W POSTACI DELEAGTÓW?

& 14.
Członkowie zwyczajni Federacji mają następujące prawa:
a. każdy członek zwyczajny Federacji, mimo dwuosobowej reprezentacji, ma jeden głos.
b. reprezentacja członków fizycznych ma jeden głos, 2 DELEGATÓW REPREZENTUJĄCYCH X CZŁONKÓW FIZYCZNYCH MA 1 GŁOS?
c. każdy członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji.
d. każdy członek zwyczajny ma prawo do udziału swoich przedstawicieli we władzach i innych organach kolegialnych Federacji,
e. fizyczny członek Federacji ma prawo do zasiadania we władzach i innych organach kolegialnych Federacji,
f. ma prawo korzystać z pomocy Federacji w zakresie realizacji celów statutowych; MIMO IŻ § 11 WSPOMINA TYLKO O CZŁONKACH ZWYCZAJNYCH, WSPIERAJĄCYCH I HONOROWYCH, TO CZYTAJĄC ROZWINIĘCIE, MA SIĘ WRAŻENIE, ŻE ISTNIEJE JESZCZE GRUPA - CZŁONKÓW FIZYCZNYCH.

& 15.
1. Członkowie Federacji zobowiązani są do przestrzegania i wykonywania uchwał organów Federacji w zakresie kompetencji statutowych.
2. Członkowie Federacji zobowiązani są do:
a. aktywnego udziału w pracach Federacji;
b. przestrzegania statutu Federacji;
c. terminowego uiszczania składek;
d. udzielania organom Federacji informacji niezbędnych dla realizacji zadań statutowych;
e. wspierania Federacji w wykonywaniu zadań statutowych.

& 16
1 .Członkiem wspierającym mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, szkoły, placówki oświatowo – wychowawcze, przedsiębiorstwa lub inne jednostki organizacyjne, które są zainteresowane pomocą w realizowaniu celów statutowych Federacji.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba prawna lub fizyczna, szczególnie zasłużona dla lotnictwa amatorskiego.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek.
4. Członkiem wspierającym lub honorowym mogą zostać osoby fizyczne, obywatele polscy jak i cudzoziemcy, jak również osoby prawne, polskie lub zagraniczne.
5. Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz prawa głosowania w Walnym Zebraniu Delegatów. A W JAKI SPOSÓB SĄ NA TYM WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW REPREZENTOWANI? PRZEZ KOGO? ILU MOGĄ MIEĆ REPREZENTANTÓW? A MOŻE NIE MOGĄ TAM BYĆ W OGÓLE?
6. Swoje prawa i obowiązki członek zwyczajny Federacji realizuje bezpośrednio, przez upoważnionych na piśmie przedstawicieli lub pełnomocników.

& 17.
1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków jest składany Zarządowi w formie pisemnej deklaracji, zawierającej zgodę na podporządkowanie się jej zasadom statutowym oraz uchwałom władz Federacji.
2. O przyznaniu członkostwa decyduje Zarząd w drodze uchwały. Decyzja Zarządu jest podejmowana w oparciu o statut Federacji oraz własną ocenę kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem celów przystępującego do Federacji. W przypadku, gdy Zarząd odmówi przyjęcia kandydata, może on odwołać się do Walnego Zebrania Delegatów.

& 18.
Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a. wystąpienia członka z Federacji złożonego na piśmie Radzie Krajowej;
b. wykluczenia przez Radę Krajową na skutek nie wywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym statucie;
c. skreślenia członka przez Radę Krajową wskutek:
- rozwiązania Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej,
- utraty kwalifikacji niezbędnych do nabycia praw członkowskich,
d. Rada Krajowa może zawiesić Stowarzyszenie w prawach członka w przypadku zalegania z uiszczaniem składek za okres dłuższy niż trzy miesiące. Równocześnie Rada wzywa do uregulowania zaległości pod rygorem podjęcia dalszych kroków. Po zastosowaniu wyżej opisanego trybu, oraz po upłynięciu kolejnych trzech miesięcy nie płacenia składek, Rada Krajowa może postanowić o wykluczeniu w/w Stowarzyszenia z Federacji. A CZŁONKOWIE FIZYCZNI MOGĄ BEZKARNIE NIE WNOSIĆ OPŁAT?

Rozdział IV

WŁADZE FEDERACJI

& 19.
1. Władzami Lotniczej Amatorskiej Federacji Rzeczpospolitej Polskiej są:
a. Rada Krajowa (walne zebranie delegatów);
b. Zarząd Federacji w skład, którego wchodzą:
- prezes
- dwaj wiceprezesi
- dwaj członkowie Zarządu, Główni Inspektorzy:
a. działu technicznego;
b. działu szkoleniowo – egzaminacyjnego.
c. Komisja Rewizyjna.

& 20.
1. Do władz Federacji mogą wchodzić wyłącznie osoby zrzeszone w organizacjach będących członkami zwyczajnymi i osoby fizyczne,będące członkami Federacji.
2. O trybie wyborów władz, tajnym lub jawnym decydują delegaci.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
4. Ilość kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest nieograniczona.

& 21.
1. W ramach struktury organizacyjnej Federacji mogą być powoływane lokalne grupy robocze i zespoły specjalistyczne.
2. Grupy robocze i zespoły lokalne mogą być powoływane przez Zarząd, na wniosek odpowiedniej Komisji i za zgodą lokalnych Stowarzyszeń.
3. Wszystkie placówki terenowe podlegają władzom centralnym, działają zgodnie ze statutem i powołane są do zadań specjalistycznych.

& 22.
1. Rada Krajowa jest najwyższą władzą Federacji.
2. Delegatami do Rady Krajowej są osoby wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia – członka zwyczajnego Federacji w drodze wyboru statutowego oraz osoby aktualnie wchodzące w skład Zarządu Federacji. Mandat delegata jest ważny na całą kadencję Rady. OZNACZA TO, ŻE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW FIZYCZNYCH WYBIERA ZARZĄD A NIE SAMI CZŁONKOWIE. SZKODA…
3. Członek zwyczajny może być reprezentowany przez dwóch delegatów.
Na walnym zebraniu wymagana jest obecność co najmniej jednego. O TYM BYŁO POWYŻEJ.
4. Posiedzenia zwyczajne Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok i zwołuje je Zarząd Federacji poprzez zawiadomienie na piśmie na 14 dni przed terminem posiedzenia.
5. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej należy do uprawnień Zarządu Federacji, z inicjatywy Zarządu, lub w wyniku wspólnej inicjatywy, co najmniej pięciu członków Rady Krajowej, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
6. Posiedzenia Rady Krajowej prowadzi Prezes Federacji lub Przewodniczący wybrany spośród delegatów.
7. W posiedzeniach Rady Krajowej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organów wymienionych w statucie. Rada Krajowa przyjmuje opinie i wnioski Rady Programowej oraz sprawozdania z prac Komisji. CZY TO JEST ZAPROSZENIE DLA CZŁONKÓW WPIERAJĄCYCH I HONOROWYCH?

& 23.
1. Kompetencje Rady Krajowej:
a. uchwala statut i dokonuje jego zmian;
b. wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną spośród osób zrzeszonych w organizacjach będących członkami zwyczajnymi Lotniczej Amatorskiej Federacji Rzeczpospolitej Polskiej; JAKO CZŁONKOWI FIZYCZNEMU ZOSTAJE MI ODEBRANE NINIEJSZYM PRAWO DO BYCIA W ZARZĄDZIE CZY KOMISJI REWIZYJNEJ, KTÓRE DANE MI BYŁO W § 14 PKT E „FIZYCZNY CZŁONEK FEDERACJI MA PRAWO DO ZASIADANIA WE WŁADZACH (…)”?
c. zatwierdza budżet Federacji i fundusze celowe;
d. udziela absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e. uchwala wysokość składek;
f. Rada Krajowa może zwolnić z płacenia składek członkowskich w uzasadnionych sytuacjach;
g. uchwala wysokość opłat za usługi świadczone przez LAF RP;
h. zatwierdza program działania przedstawiony przez Radę Programową;
i. przyjmuje sprawozdanie i wnioski Rady Programowej;
j. zatwierdza regulamin wewnętrzny Federacji;
k. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu się Federacji;
l. rozpatruje odwołania na decyzje Rady Programowej i Zarządu odnośnie skarg;
ł. podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych statutem.
2. Do ważności wyboru Zarządu wymagane jest uzyskanie powyżej 50% głosów członków Rady Krajowej, przy obecności, co najmniej 2/3 członków Rady.
3. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej liczby głosów następuje druga tura głosowania, w której bierze udział dwóch kandydatów o najwyższej liczbie głosów uzyskanych w pierwszej turze, zaś wybór następuje zwykłą większością głosów.
4. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% członków Rady Krajowej.
5. W czasie trwania kadencji władz Federacji uzupełnienie ich składów będzie następowało w trybie określonym w pnkt.1,2,3,4 & 23.

& 24.
1. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ delegatów, jeżeli obrady zostały rozpoczęte w pierwszym terminie.
2. W przypadku rozpoczęcia obrad w drugim terminie, uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę delegatów.
3. Obrady w drugim terminie mogą się odbyć tego samego dnia.
4. Uchwały Rady Krajowej dotyczące zmian statutu lub rozwiązania się Federacji wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 przedstawicieli na walnym zebraniu. Powyższe uchwały mogą być podjęte tylko po uprzednim powiadomieniu członków Federacji, co najmniej na 30 dni przed terminem walnego zebrania. Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązaniu Federacji może wystąpić Zarząd, a także za pośrednictwem Zarządu, zwyczajny członek Federacji.

& 25.
1. Zarząd składa się z pięciu osób.
2. Zarząd wybierany jest przez Radę Krajową.
3. Członkowie Zarządu ze swojego grona wyłaniają Prezesa, dwóch wiceprezesów i dwóch członków Zarządu – Inspektorów Głównych.
4. Do Zarządu może zostać wybrana osoba, która nie jest delegatem do Rady Krajowej.
5. Zarząd może być rozszerzany w miarę potrzeb rozwijającej się Federacji.
6. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Federacją kieruje Prezes.
8. Do obowiązków Zarządu należy:
a. realizacja statutowych celów Federacji;
b. wykonywanie uchwał Rady Krajowej;
c. zarządzanie majątkiem Federacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
e. protokołowanie zebrań i prowadzenie wszelkich ewidencji.
9. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz;
b. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Federacji;
c. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i wewnątrzorganizacyjnych;
d. zatrudnianie Dyrektora i powołanie biura;
e. ustalanie trybu egzekwowania płatności składek członkowskich;
f. powoływanie i nadzorowanie Komisji Specjalnościowych;
g. zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej, zwyczajnych i nadzwyczajnych;
h. zaciąganie zobowiązań majątkowych.

& 26.
1. Do reprezentowania Federacji na zewnątrz, konieczny jest Prezes, lub jeden z Wiceprezesów, działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
2. Do złożenia ważnego oświadczenia woli w imieniu Federacji potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym jego Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Dla ważności zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa łącznie z podpisem innego członka Zarządu.
4. Z chwilą rezygnacji Prezesa ze swej funkcji, jego kompetencje przejmuje jeden z Wiceprezesów.
5. Zarząd Federacji może upoważnić Dyrektora biura do reprezentowania Federacji w określonym zakresie, w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz w sprawach pracowniczych.

& 27.
Zarząd może być rozszerzony o nowych członków.

& 28.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Radę Krajową na okres czterech lat, spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Federacji, w tym m.in:
a. badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji;
b. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i Dyrektora biura ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi.
c. opracowuje sprawozdanie z rocznej działalności Federacji i przedstawia Radzie Krajowej z odpowiednimi wnioskami. JEŻELI JUŻ, TO OPINIUJE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZANE PRZEZ ZARZĄD; TO KOMISJA REWIZYJNA, A NIE „SEKRETARZE ZARZĄDU”.
5. Tryb swojej pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie, zatwierdzonym przez Radę Krajową.
6. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z żadną funkcją we władzach i innych organach Federacji.

& 29.
Organami specjalnymi i doradczymi Federacji są:
a. Rada Programowa
b. Komisja Prawna
c. Komisja Specjalnościowa i jej podkomisje:
- sędziowska;
- szkoleniowa;
- techniczna, itd. A CÓŻ TO ITD. OZNACZA?

& 30.
1. W skład Rady Programowej wchodzi pięciu członków, z możliwością powiększenia składu.
2. Komisja Prawna składa się z trzech członków Rady Krajowej, z możliwością powiększenia składu.
3. Komisję Prawną tworzą prawnicy. Jeżeli takich brak, korzysta się z zewnętrznych usług prawnych.
4. Komisję Specjalnościową tworzą członkowie sfederowanych Stowarzyszeń o odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i doświadczeniu praktycznym w dziedzinie lotnictwa. CZY TO OZNACZA, ŻE CZŁONEK FIZYCZNY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W DZIEDZINIE LOTNICTWA NIE MA PRAWA DO ZASIADANIA W TEJŻE KOMISJI? SĄ RÓWNI I RÓWNIEJSI CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI?
5. Członkowie Komisji Specjalnościowych noszą tytuł „inspektor”.
6. Komisje Specjalnościowe podlegają bezpośrednio Inspektorom Głównym.

& 31.
1. Podkomisje powoływane są na konkretne okoliczności i potrzeby.
2. W przypadku nie powołania tych organów przez Radę Krajową Prezes Federacji może konkretne zadania powierzać doradcom, specjalistom zewnętrznym na zasadzie zlecenia lub umowy. BEZ WZGLĘDU NA POWÓD NIE POWOŁANIA POWYŻSZYCH ORGANÓW, MOŻNA ZLECIĆ PRACĘ NA ZEWNĄTRZ?

& 32.
1. Rada Programowa jest ciałem doradczo – kontrolnym. Swoje opinie i wnioski przedkłada Radzie Krajowej.
2. Radę Programową powołuje Prezes Federacji i może uczestniczyć w jej pracach na prawach członka zwyczajnego. A DLACZEGO NIE PRZEZ RADĘ KRAJOWĄ, A MINIMUM PRZEZ ZARZĄD? CZEMU O BUDŻECIE DECYDUJĄ OSOBY WYBRANE JEDYNIE PRZEZ PREZESA?
3. Rada Programowa wyłania ze swego grona Przewodniczącego Rady.
4. Rada Programowa ma za zadanie:
a. opracować program działania Federacji na następny rok;
b. opiniować realizację programu z roku poprzedniego;
c. opracowywać konieczne regulaminy;
d. opracować projekt budżetu; TO RACZEJ KOMPETENCJA ZARZĄDU !
e. doradzać Zarządowi w podejmowaniu strategicznych decyzji.
5. Wnioski Rady Programowej mogą podlegać głosowaniu na Walnym Zebraniu.
6. Wnioski Rady Programowej mogą dotyczyć tak działań jak i poszczególnych członków Zarządu.
7. Kadencja Rady Programowej trwa cztery lata z możliwością wcześniejszego odwołania przez Zjazd Delegatów na wniosek Prezesa.
8. Rada Programowa zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.

& 33.
Zasady organizacji, działania i skład Komisji określa regulamin zatwierdzony przez Radę Krajową.

& 34.
Władze Federacji akceptują podpis elektroniczny, jak również posługiwanie się Internetem w kontaktach oficjalnych.

& 35.
1. Do pomocy w realizacji zadań statutowych Prezes organizuje biuro i powołuje Dyrektora. WEDŁUG § 25 PKT 9 D, ZATRUDNIANIE DYREKTORA LEŻY W KOMPETENCJACH ZARZĄDU; DO ZŁOŻENIA WAŻNEGO OŚWIADCZENIA WOLI BĄDŹ DLA WAŻNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ MINIMUM 2 OSOBY (PREZES LUB WICEPREZES WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) ZAŚ DO POWOŁANIA RADY PROGRAMOWEJ CZY ZATRUDNIENIA DYREKTORA WYSTARCZA ZAŚ SAM PREZES? A JAK SIĘ TO MA DO § 25?
2. Funkcja dyrektora zatwierdzana jest przez Radę Krajową.
3. Dyrektor i pracownicy biura są pracownikami etatowymi.
4. Prezes powołuje rzecznika do spraw kontaktów z mediami.

ROZDZIAŁ V

FUNDUSZE I MAJĄTEK FEDERACJI

& 36.
1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku są:
- składki członkowskie;
- dochody z majątku Federacji;
- dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny,
zapisy, spadki oraz zbiórki publiczne;
- dochody z działalności gospodarczej.
3. Wysokość składek członków zwyczajnych uchwala Rada Krajowa.
4. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach.
5. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji. A POZOSTAŁY MAJĄTEK LUB PIENIĄDZE Z DOTACJI MOGĄ BYĆ?
6. Federacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a. wydawniczym;
b. nadzoru;
c. doradztwa;
d. organizacji wystaw, targów i konferencji;
e. organizacji specjalistycznych kursów i szkoleń;
f. edukacji;
g. nauki i prac badawczo rozwojowych;
h. wdrożeń;
i. pokazów lotniczych.
7. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
8. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Federację organizuje i kieruję Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarząd. CZY MOŻE JEDNAK PRZEZ PREZESA? PATRZ WYŻEJ
9. Członkowie Zarządu, Rad i Komisji mogą być opłacani z kasy Federacji. O TYM JUŻ BYŁO NA WSTĘPIE.
10. Zarząd tworzy i dysponuje funduszami celowymi.
11. Funduszami zarządza Prezes.
12. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE FEDERACJI.

& 37.
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych na walnym zebraniu.

& 38.
1. Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga uchwały Rady Krajowej powziętej większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalając rozwiązanie Federacji, Rada Krajowa powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Federacji, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.
3. Federacja może przekształcić się w Asocjację lub inną ogólnopolską organizację, o tych samych celach i zadaniach, co obecna Federacja.
4. Nowa organizacja dziedziczy majątek, prerogatywy i uprawnienia po Lotniczej Amatorskiej Federacji Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 39.
Interpretacja postanowień niniejszego Statutu leży w kompetencji Zarządu Federacji, a w przypadku odwołań od jego interpretacji, w kompetencji Rady Krajowej.

& 40.
1. Regulacjami nieobjętymi przez niniejszy Statut zajmuje się Rada Krajowa, na wniosek Zarządu lub Rady Programowej.
2. Inne sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie, podlegają przepisom prawa obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. -Zmieniany 5 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-01-06 18:21 przez Paweł Popowicz.
avatar

Ania - lotniczapolska.pl
Dołączył: 10 lat temu
Posty: 21

Ranga:

  brązowa
 

Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować